Ningxiahui

Javascript Alias: ningxiahui

Map Name: Ningxiahui Dimensions (Width x Height): 335x482

List of Entities

Original Id Id Short label Label
5 5 GU Guyuan
2 2 SZ Shizuishan
3 3 WU Wuzhong
1 1 YI Yinchuan
4 4 ZH Zhongwei