Democraticrepublicofcongo

Javascript Alias: democraticrepublicofcongo

Map Name: Democraticrepublicofcongo Dimensions (Width x Height): 430x430

List of Entities

Original Id Id Short label Label
CD.BN cd.bn BN Bandundu
CD.BC cd.bc BC Bas Congo
CD.EQ cd.eq EQ Equateur
CD.KC cd.kc KC Kasai Occidental
CD.KR cd.kr KR Kasai Oriental
CD.KT cd.kt KT Katanga
CD.KN cd.kn KN Kinshasa City
CD.MN cd.mn MN Maniema
CD.NK cd.nk NK Nord Kivu
CD.HC cd.hc HC Orientale
CD.SK cd.sk SK Sud Kivu